Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu:

 

1. Kapitālsabiedrības darbības veids

2. Vispārējie stratēģiskie mērķi

3. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

6. Auditēti gada pārskati

7. Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati

8. Informācija par īpašuma struktūru

9. Informācija par organizatorisko struktūru

10. Statūti

11. Valde

12. Informācija par iepirkumiem

13. Dalībnieku sapulces

14. Atalgojuma politikas principi

15. Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība