Aicina pieteikties uz SIA “KULDĪGAS SILTUMTĪKLI” valdes priekšsēdētāja amatu

14/08/2023

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA "KULDĪGAS SILTUMTĪKLI" (reģistrācijas Nr. 40003007890, juridiskā adrese: Lapegļu iela 8, Kuldīga, LV-3301) valdes priekšsēdētāja amatu.

Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 1. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par B1 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē, ekonomikā, finanšu vai inženierzinātņu jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu SIA “KULDĪGAS SILTUMTĪKLI” valdes priekšsēdētāja/ -tājas amata pienākumus;
 3. darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) – vismaz divu gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai šim amatam tieši padota vadības līmeņa darbinieka amatā (vadītāja amatā vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā), kas nodrošina vadības kompetences un zināšanas profesionālai valdes priekšsēdētāja amata pienākumu izpildei SIA “KULDĪGAS SILTUMTĪKLI”;
 4. nevainojama reputācija.

Kompetences, kas ir nepieciešamas valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanai:

 • stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 • lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence);
 • komandas vadīšana;
 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.

Papildus prasības attiecībā uz darba pieredzi un nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un izpratni valdes priekšsēdētāja amatam:

 • zināšanas finanšu resursu pārvaldīšanā un administrēšanā;
 • profesionālās prasmes kapitālsabiedrības darbības jomās (siltumenerģijas/elektroenerģijas ražošana);
 • zināšanas un izpratne par atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrību darbību, korporatīvo pārvaldību.

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā.

Dokumentus dalībai kandidātu atlases procesā lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 28.augustam elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi nominacija@kuldigasnovads.lv ,vai personīgi parakstītus pa pastu, nosūtot uz adresi: Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301, vai iesniedzot klātienē Kuldīgas novada pašvaldībā ar norādi ““SIA “KULDĪGAS SILTUMTĪKLI” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlasei” – Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Kontaktpersona: Kuldīgas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas personāla speciāliste Ina Firsova, Ina.Firsova@ kuldiga.lv, tālr. 63320216.

Atlases procesā kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

– motivētu pieteikuma vēstuli;

– dzīvesgājuma un profesionālās darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai (CV paraugs), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un pretendenta kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs);

– apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6. panta un 7. panta ceturtās daļas prasībām atbilstoši pievienotajai formai (Apliecinājuma paraugs);

-augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;

-valsts valodas prasmes apliecību par valsts valodas prasmi C līmeņa 1.pakāpē (iesniedz kandidāti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda un kuri nav ieguvuši izglītību latviešu valodā);

– kandidātiem, kas tiks aicināti uz atlases procesa otro kārtu, papildus būs jāiesniedz un jāprezentē (~15 min.) stratēģiskais redzējums par SIA “KULDĪGAS SILTUMTĪKLI”  darbību un attīstības perspektīvām, ieskats sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumi to īstenošanai.

Informācijai: valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 2700 euro (bruto).

Nominācijas komisijā darbojas Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Artis Roberts, Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Agnese Buka, SIA “Kuldīgas slimnīca” valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš. Komisiju vada Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga. Pieaicinātie neatkarīgie eksperti: SIA “Amazone” valdes locekle Baiba Mikāla.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Kuldīgas novada pašvaldība ir datu pārzinis. Iesniegtie CV tiks uzglabāti 4 (četrus mēnešus) un saņemtie personas dati netiks izmantoti citiem nolūkiem. Detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Jūs varat iegūt Kuldīgas novada pašvaldības interneta vietnē, sadaļā PRIVĀTUMA POLITIKA:  HTTPS://KULDIGA.LV/PRIVATUMA-POLITIKA

 

CV paraugs

Apliecinājuma paraugs