Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu:

1. Kapitālsabiedrības darbības veids

2. Vispārējie stratēģiskie mērķi

3. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

6. Atalgojuma politikas principi

7. Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

8. Auditēti gada pārskati

9. Neauditēti starpperiodu finanšu pārskati

10. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) (pastāvīgi)

11. Informācija par organizatorisko struktūru

12. Informācija par iepirkumiem